topography-202278_1920

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ – ČESKÉ BUDĚJOVICE – NETOLICE

 

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je významnou zeměměřickou činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle geometrického a polohového určení nemovitostí v katastru nebo podle jiného mapového podkladu. Lomové body se označí předepsanými hraničními znaky – plastovými mezníky či hřeby.

S výsledkem měření musí být seznámeni vlastníci všech parcel, pro které je tato hranice společná, resp. musí jim být seznámení umožněno. Všichni  tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.  Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu.

Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Naše geodetická kancelář vytyčuje zejména:

Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitosti
Vlastnické hranice pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – zemědělské a lesní pozemky
Vlastnické hranice při realizaci projektu pozemkových úprav
Sporné nebo restituční vlastnické hranice
Užívací hranice pozemku – hranice věcného břemene

V případě, dotazů  neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 602 244 386 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.